Pracuji

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
X

Preambule

Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Finservice CZ, s.r.o. se sídlem Bezručova 59, 735 81 Bohumín,  IČ: 28853008, je úprava objednání a přijetí nabídky zejm. ubytovacích, kongresových a s nimi souvisejících služeb a úprava podmínek jejich realizace v hotelu Jelenovská na adrese Jelenovská č. ev. 99, 766 01 Valašské Klobouky (dále jen „VOP“).

Pro účely těchto VOP bude/budou

 • společnost Finservice CZ, s.r.o. se sídlem Bezručova 59, 735 81 Bohumín,  IČ: 28853008 označována také jako „společnost“ či „poskytovatel“
 • za „objednatele“ označen jak klient individuální, tak osoba zajišťující služby pro třetí osoby
 • ubytovací, kongresové a jiné služby a s nimi související služby označeny také jako „služby“
 • za uzavřenou smlouvu považováno písemné ujednání obsahující podstatné náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž je za písemnou formu považována také elektronická komunikace

VOP tvoří nedílnou součást všech předsmluvních ujednání a uzavřených smluv týkajících se realizace služeb společnosti, včetně standardizovaných smluv společnosti (např. smlouva o poskytování služeb).

V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.

VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi společností a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

Článek I.

Předsmluvní ujednání

 1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a potvrzení konečné objednávky ze strany společnosti.
 2. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.).
 3. Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje společnost souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.
 4. Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou společnost i objednatel povinni postupovat v souladu s tímto článkem. Společnost se zavazuje učinit maximální úsilí pro poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.

Článek II.

Povinnosti smluvních stran

 1. Uzavřením smlouvy vzniká společnosti povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti sjednanou cenu.

 Článek III.

Platební podmínky

 1. Požaduje-li společnost zálohu na objednané služby, je objednatel povinen tuto zálohu společnosti řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet společnosti, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně uhrazena, vyhrazuje si společnost právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po objednateli odpovídající storno poplatky dle čl. IV. těchto VOP.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti v něm uvedeném; není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 14 dnů od jeho vystavení. Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany společnosti uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého společnost shledá reklamaci za neoprávněnou, je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).
 3. Platba je považována za uskutečněnou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet společnosti uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.
 4. V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má společnost právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.
 5. Společnost si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele k uhrazení její nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek, kterou/které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti.
 6. Veškeré platby budou uskutečněny v měně, která odpovídá měně uvedené ve smlouvě. Ceny v měně EUR budou kalkulovány aktuálním směnným kursem stanoveným pro směnu deviz EUR/CZK společností Fio banka a.s., IČ: 61858374, platným ke dni poskytnutí služby.

Článek IV.

Storno podmínky

 1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.
 2. Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny.

Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit společnosti storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH (dále jen „storno částka“), a to:

 • v případě oznámení storna ve lhůtě  do 7 dnů včetně před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb činí storno poplatky 50 %storno částky,
 • v případě oznámení storna ve lhůtě od 7 do 1 dne včetně před sjednaným prvním dnem po-skytnutí služeb činí storno poplatky 80 % storno částky,
 • v případě oznámení storna v den poskytování služeb, příp. nedostaví-li se objednatel bez provedení storna, činí storno poplatky 100% storno částky.
 1. Cenou pokoje se pro účely těchto VOP rozumí cena za ubytování a bufetovou snídani, poplatek spojený s ubytováním a DPH v zákonné výši.
 2. Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) se 14-ti denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit společnosti vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho za-placení. Objednatel výslovně souhlasí s možností zápočtu storno poplatku oproti vratce zaplacené zálohy či ceny.

Článek V.

Reklamace služeb

 1. Reklamaci služeb poskytnutých společností je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Článek VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.
 2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky po termínu splatnosti.
 3. Smluvní strany se dohodly, že bude-li předmětem ujednání smlouva zavazující k nepřetržité/opakované činnosti (dle § 2004 odst. 3 Občanského zákoníku, mohou od ní smluvní strany odstoupit jen s účinky do budoucna).

Článek VII.

Nespolehlivý plátce

 1. Poskytovatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. Pokud by se poskytovatel stal kdykoliv za dobu trvání smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli.

Článek VIII.

Jurisdikce

 1. Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytování služeb ze strany společnosti, včetně souvisejících služeb společnosti, se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu společnosti bez ohledu na sídlo/bydliště objednatele. Prioritou je řešit spory smírem.

Článek IX.

Osobní údaje

 1. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí s tím, že byl seznámen se skutečností, že na dobu trvání smlouvy a dále po dobu 5 let po jejím zániku je poskytovatel a osoby poskytovatelem pověřené oprávněny zpracovávat osobní údaje objednatele v rozsahu, ve kterém jsou tyto údaje uvedeny ve smlouvě a ve všech prohlášeních, dotaznících a jiných písemnostech, které objednatel podepsal či vystavil za účelem podpisu a realizace smlouvy, a to za účelem poskytování služeb podle smlouvy.
 2. Objednatel dále prohlašuje, že byl poučen, že jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefon) budou po dobu nejdéle do 5 let od skončení smlouvy v oprávněném zájmu poskytovatele dále zpracovávány poskytovatelem za účelem nabídky obchodu a služeb ze strany poskytovatele.
 3. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek poskytovatelem, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Článek X.

Vyšší moc

 1. Není-li společnost či objednatel při veškerém svém úsilí schopna/schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů; v případě zásahu vyšší moci není objednavatel či společnost oprávněna uplatňovat vůči společnosti či objednateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

Článek XI.

Další ujednání

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost společnosti, objednatele i klientů objednatele se řídí ust. § 2894 a násl. Občanského zákoníku. Škoda bude nahrazena v penězích, ne-dohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit.
 2. Společnost je oprávněna při příjezdu klientů z kategorie „Studentských skupin“ vybírat od těchto v recepci hotelu vratnou zálohu ve výši 20,00 EUR/osoba/pobyt, která slouží k úhradě případných škod způsobených Klienty-Studenty včetně škod vzniklých neuhrazením svévolně čerpaných služeb (minibary, telefony, atd.). Společnost se zavazuje při odjezdu Klientů-Studentů a po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto kauci, případně její část, Klientům-Studentům vrátit.
 3. Objednatel a osoby ubytované v hotelu na základě objednávky jsou povinni dodržovat ubytovací řád hotelu. Shledá-li společnost jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má společnost právo, po projednání celé věci s objednatelem, ukončit pobyt objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř. účtovat objednateli smluvní pokutu až do výše celé vratné zálohy, byla-li uhrazena, nebo paušálně 50,00 EUR/pokoj.

Článek XII.

Závěrečné ustanovení

 1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2021
180 lůžekcelkový počet lůžek
640 m.n.m.nadmořská výška
5 kmod Valašských klobouk

KONTAKT
Jelenovská 099, Valašské Klobouky, ČR
recepce: +420 736 650 550
rezervace@jelenovska.com
provozní: +420 737 074 815‬
provozni@jelenovska.com

Ubytování Mikulov